Kilka istotnych spraw na początek...

REGULAMIN Smart Relax Spa & Beauty Hotel Aviator****

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SMART RELAX SPA

 

 1. Osoby przebywające na terenie obiektu SMART RELAX SPA zobowiązane są do zapoznania się
  i przestrzegania niniejszego Regulaminu

 2. Godziny otwarcia SMART RELAX SPA:

 • poniedziałek – piątek 10:00 – 21:00/ inne godziny dostępne po wcześniejszej rezerwacji

 • wybrane soboty w miesiącu (w godzinach: 13:00 do 20:00)

   

Godziny otwarcia STREFY RELAKSU (sauna /wanna z hydromasażem/ odnowa biologiczna )
w Smart Relax Spa & Beauty:

obowiązuje rezerwacja na minimum 48h przed oczekiwanym terminem*!
(*dotyczy Strefy Relaksu)

 • poniedziałek – piątek – 10:00 – 20:30 / inne godziny dostępne po wcześniejszej rezerwacji

 • soboty – ustalane indywidualnie 

 1. Zakup usług z oferty SMART RELAX SPA, a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi 
  są  równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez SMART RELAX SPA oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 2. Spa jest strefą ciszy i relaksu. Pobyt na terenie obiektu służy wypoczynkowi.
  Goście zobowiązani są do kulturalnego zachowania i nie zakłócania spokoju innym Gościom.
  Dla zapewnienia Państwu pełnego komfortu zabrania się:

  • używania własnych odbiorników MP3 MP4 i tym podobnych, 

  • aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych (w celu nagrywania/fotografowania) 

Obsługa SPA ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić osoby, 

które w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych Gości. 

Jednocześnie Smart Relax Spa & Beauty nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione i udostępnione w sieci przez osoby postronne i niezwiązane z obiektem Smart Relax SPa. 

 1. Nie będą wpuszczane na teren obiektu osoby:

 • pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających,

 •  osoby zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z normami zachowania przyjętymi
  w obiektach typu centrum SPA

 • których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm 

 • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry

 1. Na terenie obiektu zakazane jest:

 • palenie papierosów i zażywanie środków odurzających,

 • wnoszenie i spożywanie napojów oraz jedzenia nie zakupionych w restauracji Hotelu Aviator

 •  wnoszenie szklanych przedmiotów,

 •  wprowadzanie psów i innych zwierząt,

 •  handel i akwizycja

W razie niezastosowania się do powyższych zakazów, na polecenie pracownika SMART RELAX SPA
osoba łamiąca regulamin obiektu zostanie wyproszona z obiektu. Wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk oraz rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą Managera SPA

 

 1. TERMIN ZABIEGÓW – obowiązuje telefoniczna rezerwacja wizyty.
  Zalecamy rezerwację usług na minimum 7 dni przez planowanym terminem. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Gość może skorzystać z usług aktualnie dostępnych. Rezerwacja usługi następuje po sprawdzeniu przez obsługę dostępności terminu.

 2. Prosimy o przybycie do SPA na 10 minut przed planowanym zabiegiem w celu wypełnienia Karty Pacjenta. W przypadku spóźnienia, jego czas zostaje odliczony od łącznego czasu zabiegu. W przypadku spóźnienia się Gościa powyżej 15 minut, obsługa SPA zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji i wpisanie Gościa na listę osób z zadatkiem przy rezerwacji kolejnych terminów. 

 3. Z oferty Odnowy Biologicznej mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie. Osoby pomiędzy
  12 a 18 rokiem życia mogą poddać się zabiegowi za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.

 4. Prowadzący SMART RELAX SPA w celu zapewnienia należytego porządku i bezpieczeństwa
  na terenie Obiektu oraz sprawnego funkcjonowania Obiektu, zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług świadczonych na terenie Obiektu i/lub wstępu na teren Obiektu.

 5. Termin wykorzystania Kart Podarunkowych to 6 miesięcy od dnia zakupu. Obowiązuje regulamin kart podarunkowych oferowanych przez Smart Relax Spa dostępny na recepcji obiektu. 

 6. Rezerwacji terminu zabiegu z Karty Podarunkowej należy dokonać na minimum 2 tygodnie przed upływem daty jej ważności. W innym przypadku nie gwarantujemy dostępności terminów. 

 7. Brak możliwości wykorzystania karty podarunkowej po upływie terminu jej wykorzystania.

 8. Aby odwołać zabieg, należy go anulować minimum 24 godziny wcześniej – telefonicznie
  lub smsowo. W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż 24h lub nie pojawienia się na wizycie  – pacjent/gość – zobligowany będzie do opłaty zadatku (50% kwoty wybranej usługi)  przy rezerwacji kolejnych terminów. Zadatek należy uiścić w ciągu 24h od rezerwacji terminu. 

 9. SMART RELAX SPA nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie wartościowych przedmiotów przez Gości Obiektu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia osób korzystających z usług SMART RELAX SPA oddane zostały szafki zamykane na klucz, który każdy Gość zobowiązany jest nosić przy sobie.

 10. Za usługi świadczone przez SMART RELAX SPA istnieje możliwość dokonywania płatności gotówką, kartą lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, należy ją wykonać na 3 dni przed umówionym zabiegiem.

 11. Pracownicy SMART RELAX SPA są uprawnieni do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się
  z zachowaniem Gościa niestosownym lub nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje
  (np. propozycje seksualne, agresja, wulgarne zachowanie itp.).

 12. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać Managerowi SMART RELAX SPA.

 13. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Obiektu SMART RELAX SPA są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i podporządkować się nakazom pracowników SMART RELAX SPA.

 14. W przypadku zagubienia, zanieczyszczenia lub zniszczenia przedmiotów bądź urządzeń stanowiących wyposażenie Obiektu, Goście zobowiązani są do naprawienia spowodowanej szkody poprzez zapłatę odszkodowania. Wielkość odszkodowania ustalana jest każdorazowo, indywidualnie szacując straty.

 15. SMART RELAX SPA nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu osób uczestniczących
  w zajęciach spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu albo nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć.

 16. Zmiany Regulaminu, oraz cennika SMART RELAX SPA podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji ,opublikowanie na stronie internetowej oraz social mediach.

 17. Smart Relax Spa & Beauty zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia wynikających z przyczyn technicznych lub innych zdarzeń okolicznościowych.

 18. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że administratorem danych osobowych jest Fizjoterapia Magdalena Pietrzyk z siedzibą przy ul. Malczewskiego 18, 26-600 Radom, Regon 146481213, NIP 948-240-12-67.

 19. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji zabiegów oraz świadczenia usług SPA & Wellness,
  a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.

 20. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług Smart Relax Spa & Beauty będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Przysługuje Gościom prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Smart Relax Spa & Beauty.

 21. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych dodatkowo przysługuje Gościom prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:***

– firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla Hotelu;

– firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;

– firmom świadczącym obsługę prawną;
W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie obiektu Smart Relax Spa & Beauty, lub za pomocą skrzynki mailowej spa@hotelaviator.com.pl 

 1. Aktualny Regulamin jest dostępny w recepcji Obiektu.

 2. Regulamin korzystania z obiektu i usług świadczonych przez SMART RELAX SPA obowiązuje
  od 1 września 2020 roku.